Betelhemmets Integritetspolicy

 

Allmänt

Betelhemmet är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla, vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar din data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang oavsett om du besöker vår hemsida, vårt instagramkonto eller kommer i kontakt med oss via e-post, telefon eller om du lämnar uppgifter till Betelhemmet på annat sätt.

Vår policy gäller oavsett om du är boende på Betelhemmet, anhörig eller som anställd på Betelhemmet.

Betelhemmet är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs nedan och vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Du kan alltid vända dig till Betelhemmet (på adress som anges i slutet av policyn) oavsett var i organisationen dina uppgifter behandlas. 

 

Personuppgifter som vi samlar in

Betelhemmet får enbart in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter. Kontonummer och personnummer är andra exempel på uppgifter som kan samlas in.

Betelhemmet registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Att en person flyttar in på Betelhemmet
 2. Att man är anhörig till en person som flyttar in på Betelhemmet
 3. Att man blir anställd på Betelhemmet

 

Insamling med samtycke

I Betelhemmets verksamhet samlas personuppgifter in med stöd av muntligt samtycke. Betelhemmet följer de lagar och regler som gäller inom hälso- och sjukvårdsområdet. Samtycke kan även förekomma i andra, vårdrelaterade, fall. De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss. Vi delar inte dina personuppgifter med andra, de stannar hos oss, förutom när vi har avtal med tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. 

 

Hur vi använder insamlad information 

Betelhemmet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan.

 1. Service och förmedling av information
 1. För att kunna ta emot och registrera ny personal eller boende
 2. Möjliggöra god service och hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som t ex fakturor, information och inbjudningar
 3. För att kunna skicka information via sms, e-post, vanlig post eller via telefon
 4. För att kunna kontakta dig
 1. Administration – här avser vi behandling av uppgifter som vi behöver göra för att bedriva vår verksamhet, de är nödvändiga ur effektivitets- och/eller tekniskt hänseende.
 1. När du e-postar eller ringer till Betelhemmet eller specifik personal så kan dina uppgifter sparas för framtida bruk
 2. Om du är i kontakt med Betelhemmet i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller likande.
 3. Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig
 4. När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet
 5. I vår ekonomiska administration förekommer personuppgifter på fakturor, verifikationer, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter
 6. I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar
 1. I vår vårdverksamhet – här gäller strängare krav vid behandling av personuppgifter i fråga om vård och behandling. Här gäller Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen över GDPR. Personal som arbetar på Betelhemmet har skyldighet att dokumentera i de journalsystem som anvisats oss från Nyköpings kommun och enligt lag.
 1. ProCapita, är det journalsystem där dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen skrivs ned. Betelhemmets dialog med Nyköpings kommun förs via säkra förbindelser. Kontakta gärna dataskyddsansvarig på Nyköpings kommun för mer info om hur de skyddar sina uppgifter.
 2. Senior Alert, är ett arbetsverktyg för att kunna förebygga eventuella risker inom vården (fall, undernäring, sår, munhygien). Personal på Betelhemmet använder Senior Alert som en informationsplattform, det är inget dokumentationskrav enligt lag. Samtycke måste lämnas av den enskilde före registrering.
 3. Palliativa registret, är en internetbaserad plattform där vårdinstanser kan dokumentera hur ett dödsfall gått tillväga. Detta register används enbart för statistik och det finns inga personuppgifter i registret.
 4. BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), är ett arbetsverktyg likt Senior Alert men används enbart för dem som har en demenssjukdom. Det krävs samtycke från den enskilde innan registrering.
 5. Kontorex, är det företag som vi anlitar externt för Betelhemmets datasäkerhet utöver det som Nyköpings kommun ansvarar för

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Betelhemmet registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Betelhemmet kommer lagra dina personuppgifter så länge du har en relation till oss, detta innebär att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Betelhemmet kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta verksamhetschef på Betelhemmet eller så kan du höra av dig till datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Betelhemmet. Informationen är kostnadsfri.

 

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta verksamhetschef/dataskyddsansvarig på:

Betelhemmet

Kvarnvägen 6

61170 Jönåker

epost: johanna.olin@telia.com
telefon: 072-7009012

Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-17