Tjänstegaranti

Inledning

Betelhemmet är ett privat äldreboende centralt i Jönåker. Huvudman är Betelförsamlingen i Jönåker som utsett en styrelse att driva Betelhemmet. Betelhemmet har Nyköpings Kommun som uppdragsgivare.

Betelhemmet drivs utifrån kristna värderingar, att behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad är det centrala i den kristna etiken och är också utgångspunkten i vårt sätt att bemöta de boende. Vi vill vara noga med att påtala att vi inte lägger några värderingar i de boendes trosuppfattning eller inställning till den kristna tron. Alla är välkomna till Betelhemmet.

 

Bakgrund

Betelhemmet grundades och startade sin verksamhet 1993. Helge Lundborg, Betelhemmets grundare, byggde ett hus som han upplät till äldreboende. Betelhemmet hade då plats för åtta boende.

Nyköpings kommun var redan då uppdragsgivare och Betelhemmet tog emot boende från hela kommunen. Under våren 2009 fördubblade Betelhemmet sin verksamhet, från åtta platser till nuvarande 16 platser.

Tillbyggnaden är fräsch och smälter in i den gamla delen på ett bra sätt. Tillbyggnaden har även innburit att personalstyrkan har utökats. Betelhemmet har en mycket liten personalomsättning.

Betelhemmet

 

Tjänstegarantier

Som en del av Nyköpings äldreomsorg vill vi på detta sätt redogöra för vår hantering av kommunens tjänstegaranti. För oss är tjänstegarantierna löften till våra boende, så att de vet vad de kan förvänta sig av oss.

Det är även en viktig och ett naturligt arbete i kvalitetssäkringen. På Betelhemmet arbetar vi aktivt med att ständigt förbättra vårt arbete. Det gör vi med hjälp av ett avvikelserapporteringssystem. Systemet bygger på kvalitetsmöten som hålls en gång varje månad. På kvalitetsmötet redovisas alla avvikelser och en åtgärdsplan upprättas i de fall det är nödvändigt.

Resultatet av kvalitetsmötet redovisas sedan på ordinarie arbetsplatsträff (APT) så att hela personalgruppen får samma information samtidigt gällande åtgärder.

Vi har flera olika yrkesgrupper på Betelhemmet, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, administrationspersonal, kökspersonal och vaktmästare. Under hösten 2009 påbörjades arbetet med att upprätta deltajerade arbetstrutiner.

Detta har sedermera blivit det kvalitetssäkringssystem som vi arbetar efter på Betelhemmet. Vartefter vården utvecklas och det uppstår nya områden vi behöver arbeta inom, så utformas nya arbetsrutiner kring detta. Varje enskild yrkesgrupp har även en funktionsbeskrivning så att alla vet vad varje grupp ska arbeta med.

De tjänstegarantier som vi valt att fokusera på är valda utifrån att de innefattar väsentliga delar i omsorg, service, stöd och inflytande. För oss är tjänstgarantierna följande:

  • Ankomstsamtal
  • Patientsäkerhet
  • Kontinuitet
  • Kontakmannaskap
  • Anhörigträffar 
  • Synpunkter och klagomål
  • Tjänsteflöde/personalkontinuitet

 

Ankomstsamtal

När en person fått ett biståndsbeslut om särskilt boende, erbjudits och tackat ja till att bo på Betelhemmet, börjar vi planera för ankomst. Vid ankomst till Betelhemmet har vi samtal med den boende och anhöriga där vi informerar om vår verksamhet och att vi kommer att hålla en vårdplanering inom 2-3 veckor.

Vid vårdplaneringen är verksamhetschef, sjuksköterska och utsedd kontakperson med, även anhöriga är välkomna. Vid vårdplaneringen går vi igenom biståndsbeslutet och diskuterar den boendes önskemål och behov.

Utifrån biståndshandläggarens behovsbedömning och den boendes önskemål upprättas en genomförandeplan som all personal arbetar efter. Genomförandeplanen dokumenteras i ProCapita som är det journalsystem som Nyköpings kommun använder.

En ny vårdplanering genomförs sedan två gånger per år. Då följs den boendes önskemål och behov upp och genomförandeplanen revideras vid behov.

Patientsäkerhet

På Betelhemmet används bedömningsinstrument för att säkerställa att vi kan hålla hög kvalitet på omvårdnaden. Vi är anslutna till Senior Alert, där vi kan bedöma risker för undernäring, sår, fall och munhälsa.

Om det bedöms att det finns risker så skrivs en åtgärdsplan för detta som kopplas ihop med genomförandeplanen. Bedömningsinstrument för smärta, inkontinens och palliation används också för att säkerställa hög patientsäkerhet och god omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar för att allt dokumenteras på rätt sätt.

 

Kontinuitet

Eftersom Betelhemmet endast erbjuder 16 platser har vi en liten och stabil personalstyrka. Alla boende känner personalen väl. För att få arbetet att flyta smidigt finns speciella omvårdnadskort.

Alla boende är indelade, efter sina behov, i grupper. Personalen tar varsitt kort varje morgon och ansvarar sedan för de boende som finns på kortet under hela sitt arbetspass. Det gäller inte bara omvårdnad utan även mediciner och andra aktiviteter. Detta gör att de boende känner trygghet och vet vem som hjälper dem under dygnet.

 

Kontaktmannaskap

Redan vid ankomst har en kontaktperson utsetts för den nya boende. Kontaktpersonen är en nyckelperson för den boende men också för anhöriga. Kontaktpersonen är även den som sköter städning och tvättning av rum och kläder.

Är det något som saknas så är det kontaktpersonen som tar kontakt med anhöriga. Därför är det av stor vikt att de kommer bra överens. Flexibilitet finns för byte om så önskas.

 

Sunpunkter och klagomål

Betelhemmet arbetar fortlöpande med att bli bättre och höja kvaliteten, därför har vi en särskild blankett till boende och anhöriga där de kan framföra sina synpunkter och klagomål. Blankett finns även för att bekräfta inlämnandet av synpunkter och klagomål. Betelhemmet ska inom 14 dagar ge respons på synpunkten eller klagomålet.

Fyra till fem gånger per år har vi även boenderåd. Då samlar vi så många boende som möjligt till ett möte. Verksamhetschefen informerar om Betelhemmet och vad som ligger i tiden och alla boende har möjlighet att framföra önskemål kring exempelvis boendemiljön, aktiviteter och måltider.

 

Anhörigträff

Betelhemmets avsikt är att bjuda in anhöriga och närstående på olika festligheter.Vid dessa tillfällen umgås vi och har trevligt tillsammans, det bjuds på mat, musik och någon aktivitet. Är det någon särskild information som ska ut till anhöriga så kan det ske på dessa träffar eller via mail.

 

Tjänsteflödet/personalkontinuitet

Sedan starten 1993 har personalomsättningen varit extremt låg. Det arbetar fortfarande kvar personal som fanns med vid starten. Betelhemmet arbetar ständigt med utveckling för att höja säkerheten och kvaliteten för våra boende, detta gäller även för vår personal.

Personal har möjlighet via händelserapportsystemet inkomma med förslag på åtgärder som de vill genomföra. För att hålla samman gruppen så hålls varje år en "kick off" där vi lägger upp en plan för årets arbete i stort.

Utöver denna så blir det årligen julbord och ibland även någon aktivitet till sommaren. Varje månad har vi arbetsplatsträffar (APT) där all personal träffas och går igenom den senaste månaden och lägger upp planering inför nästa. 

Vi strävar efter att de vikarier som finns på Betelhemmet ska ha rätt kompetens och erfarenhet, men även fungera bra i arbetet med kollegor och boende.

 

Avslutning

Tjänstegarantin ger oss på Betelhemmet en möjlighet att själva se hur vi lever upp till vår intention i att möta de boende med god service och omvårdnad. Det är även ett sätt för Nyköpings kommun att se till att vi följer det avtal vi har med dem.

När fel och brister uppstår, vill vi rätta till detta så fort som möjligt. Vi vill vara öppna och ha en löpande kontakt med boende, anhöriga och Nyköpings kommun så att vårt goda arbete blir ännu bättre.

Jönåker
2023-04-27

Johanna Olin
Verksamhetschef

Hänvisning till Nyköpings kommuns tjänstegaranti